Regulamin strony W rozkwicie

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz zakres i rodzaje usług udostępnianych przez RRSoft Radosław Rosłaniec (dalej: Administrator) w ramach strony internetowej https://w-rozkwicie.pl/ (dalej: Strona Internetowa), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 ze zm.).
  2. Uruchomienie Strony Internetowej lub korzystanie z odpowiedniej Usługi przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Rozpoczynając korzystanie ze Strony Internetowej lub Usługi Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie jest podstawą do składania przez niego reklamacji.
  3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
  4. Regulamin jest udostępniony bezpłatnie na Stronie Internetowej pod adresem /regulamin w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
  5. Każdy Użytkownik Strony Internetowej zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności zabronione jest dostarczanie i przetwarzanie za pomocą Strony Internetowej, w tym w formularzu kontaktowym treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem.
  6. Informacje handlowe znajdujące się w zasobach Strony Internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
 2. Definicje
 3. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

  • Administrator – RRSoft Radosław Rosłaniec, ul. Chłopickiego 9, 96-500 Sochaczew, NIP: 8262180964, Regon: 369082414
  • Strona – oznacza stronę internetową o nazwie W rozkwicie, umożliwiającą użytkownikom sieci Internet korzystanie z Usług dostępnych w ramach Strony internetowej, bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności obowiązku wcześniejszej rejestracji (zasoby otwarte),
  • Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze Strony, w szczególności poprzez korzystanie z Usług udostępnionych przez Administratora.
  • Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej, których zakres został szczegółowo określony w pkt 3 Regulaminu.
  • Regulamin – niniejszy regulamin wraz z Polityką prywatności dostępną pod adresem: /polityka-prywatnosci
 4. Zakres Usług
  1. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej będzie udostępniał nieodpłatnie następujące Usługi polegające na:
   • udostępnieniu materiałów oraz informacji za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym w szczególności informacji o oferowanych produktach usługach Administratora;
   • udostępnianiu za pośrednictwem Strony Internetowej narzędzi służących do składania przez Użytkownika zapytań lub wniosków kierowanych do Administratora, w tym np. formularzy kontaktowych.
  2. Administrator zastrzega możliwość zmiany w każdej chwili zakresu produktów czy Usług udostępnianych za pośrednictwem Strony Internetowej, w szczególności poprzez dodanie nowego rodzaju Usług. Każda zmiana zakresu Usług będzie wprowadzana zgodnie z zasadami wprowadzania zmian do Regulaminu.
 5. Wymagania techniczne
 6. Do prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:
   • system operacyjny: Windows XP, 7, 8 oraz Mac OS X i OS X.
   • przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11 (lub nowszy), Google Chrome (od wersji 50), Mozilla Firefox (od wersji 40), Opera, Safari (od wersji 10), iOS Safari (od wersji 10), Android Browser 4.0;
   • włączona obsługa JavaScript i cookies
   • do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Quicktime, Acrobat Reader.
  2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.
 7. Korzystanie ze Strony Internetowej
  1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usług poprzez opuszczenie Strony Internetowej.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo złożyć Administratorowi reklamację, jeżeli Usługi udostępniane na Stronie Internetowej nie są realizowane lub są realizowane w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu.
  2. Postępowanie reklamacyjne. Reklamacje dotyczące Usług mogą być składane:
   • pisemnie na następujący adres korespondencyjny RRSoft Radosław Rosłaniec, ul. Chłopickiego 9, 96-500 Sochaczew
   • poprzez formularz kontaktowy
  3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
   • imię i nazwisko,
   • dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail
   • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji do Administratora.
  5. Jeżeli Administrator nie udzielił odpowiedzi na reklamację złożoną przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację.
  6. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego na papierze lub innym trwałym nośniku (np. dokument w formacie pdf).
 9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie w publikacji na Stronie Internetowej.
  2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie w celu poprawy jakości Usług. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na Stronie Internetowej.

Znajdź nas

W rozkwicie - Pracownia florystyczna
W rozkwicie - Pracownia florystyczna

Wszystkie tagi

EustomaLawendaDekoracje stołówStyl rustykalnyŚlub plenerowyWarsztaty florystyczneStyl bohoWianek ślubnyBukiet ślubny naręczeStyl glamourBukiet ślubnyBukiet ślubny biedermeierStyl romantycznyŚlub minimalistycznyBukiet ślubny nieregularnyWianekWianek bożonarodzeniowyGirlandaWianek adwentowyChoinka bożonarodzeniowaDekoracja kościoła Niskie kompozycje kwiatoweDekoracje auta do ślubuStół prezydialnyŚcianka za stołem prezydialnym Podświetlany napis Zimowy ślubŚcianka na ślub plenerowy

Skontaktuj się z nami:
793 757 660
Odwiedź nas na:
©2020-2022 by RRSoft Radosław Rosłaniec