Regulamin strony W rozkwicie

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz zakres i rodzaje usług udostępnianych przez RRSoft Radosław Rosłaniec (dalej: Administrator) w ramach strony internetowej https://w-rozkwicie.pl/ (dalej: Strona Internetowa), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 ze zm.).
  2. Uruchomienie Strony Internetowej lub korzystanie z odpowiedniej Usługi przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Rozpoczynając korzystanie ze Strony Internetowej lub Usługi Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie jest podstawą do składania przez niego reklamacji.
  3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
  4. Regulamin jest udostępniony bezpłatnie na Stronie Internetowej pod adresem /regulamin w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
  5. Każdy Użytkownik Strony Internetowej zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności zabronione jest dostarczanie i przetwarzanie za pomocą Strony Internetowej, w tym w formularzu kontaktowym treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem.
  6. Informacje handlowe znajdujące się w zasobach Strony Internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
 2. Definicje
 3. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 4. Zakres Usług
  1. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej będzie udostępniał nieodpłatnie następujące Usługi polegające na:
   • udostępnieniu materiałów oraz informacji za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym w szczególności informacji o oferowanych produktach usługach Administratora;
   • udostępnianiu za pośrednictwem Strony Internetowej narzędzi służących do składania przez Użytkownika zapytań lub wniosków kierowanych do Administratora, w tym np. formularzy kontaktowych.
  2. Administrator zastrzega możliwość zmiany w każdej chwili zakresu produktów czy Usług udostępnianych za pośrednictwem Strony Internetowej, w szczególności poprzez dodanie nowego rodzaju Usług. Każda zmiana zakresu Usług będzie wprowadzana zgodnie z zasadami wprowadzania zmian do Regulaminu.
 5. Wymagania techniczne
 6. Do prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:
   • system operacyjny: Windows XP, 7, 8 oraz Mac OS X i OS X.
   • przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11 (lub nowszy), Google Chrome (od wersji 50), Mozilla Firefox (od wersji 40), Opera, Safari (od wersji 10), iOS Safari (od wersji 10), Android Browser 4.0;
   • włączona obsługa JavaScript i cookies
   • do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Quicktime, Acrobat Reader.
  2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.
 7. Korzystanie ze Strony Internetowej
  1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usług poprzez opuszczenie Strony Internetowej.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo złożyć Administratorowi reklamację, jeżeli Usługi udostępniane na Stronie Internetowej nie są realizowane lub są realizowane w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu.
  2. Postępowanie reklamacyjne. Reklamacje dotyczące Usług mogą być składane:
   • pisemnie na następujący adres korespondencyjny RRSoft Radosław Rosłaniec, ul. Narutowicza 42/28, 05-870 Błonie
   • poprzez formularz kontaktowy
  3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
   • imię i nazwisko,
   • dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail
   • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji do Administratora.
  5. Jeżeli Administrator nie udzielił odpowiedzi na reklamację złożoną przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację.
  6. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego na papierze lub innym trwałym nośniku (np. dokument w formacie pdf).
 9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie w publikacji na Stronie Internetowej.
  2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie w celu poprawy jakości Usług. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na Stronie Internetowej.

Znajdź nas

W rozkwicie - Pracownia florystycznaGdzieWesele.pl rekomenduje
W rozkwicie - Pracownia florystycznaGdzieWesele.pl rekomenduje

Wszystkie tagi


Skontaktuj się z nami:
Odwiedź nas na:
©2020-2024 by RRSoft Radosław Rosłaniec